Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3, 31-234 Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zsp2.krakow.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 29.11.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności i wyłączenia wymieniono poniżej.


Niezgodności i wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych były wykonane przed 23 września 2020
 • formularz - ankieta nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych był wykonany przed 23 września 2020
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego gdyż zostały opublikowane przed 23 września 2020
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.zsp2.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Na Dyrektor Szkoły Beata Baruchasekretariat@zsp2.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 415-47-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich/jej części. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie słownie lub pisemnie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Każde takie żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W wypadku jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub części / elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury osoba żądająca może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, mieści się przy ulicy Porzeczkowej 3, 31-234 Kraków.

Do budynków ZSP2 można dojechać autobusami linii 287, 537 – przystanek przy ulicy Dożynkowej  dojście ciągiem komunikacyjnym z barierkami dostosowanym do przejazdu  wózkiem oraz samochodem ul. Porzeczkowa - przecznica z ul. Dożynkowej. Szkoła posiada parking z oznaczonymi miejscami postojowymi.

 1. Do budynku prowadzi przez teren ogrodzony wejście główne (Portiernia), obok którego zlokalizowana jest winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Ulicąporzeczkową możliwe jest również podjechanie pod salę gimnastyczną i dostanie się do części sportowej budynku drugim wejściem. Bezpośrednio na parking, zlokalizowany na obszarze przyległym do szkoły /podwórka szkolnego do budynku, prowadzitrzecie wejście (szatnia/świetlica).
 2. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście od strony ul. Porzeczkowej, przy którym znajduje się portiernia/winda/szatnia.
 3. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze w starej części szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody od strony wejścia z części sportowej, a od strony portierni – korytarz jest płaski.
 4. Budynek Szkoły jest wyposażony w windę, ale nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych; jedna przy portierni, druga w części sportowej obok sali gimnastycznej.
 5. Do budynku ZSP2 i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem za okazaniem statusu psa asystującego oraz ważnej książeczki szczepień z zastrzeżeniem iż osoba niepełnosprawna ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swojego „asystenta”.
 6. W budynkach ZSP2 nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W pomieszczeniach ZSP2 nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 9. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).
 10. Na terenie szkoły jest dostęp do WIFI