RODO - obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1) administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3,
31-234 Kraków, zwana dalej ZSP2
;

2) ZSP2 prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych ;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego ZSP2;

4) ZSP2 powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom zewnętrznym:

a) Librus Synergia Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Katowicach, al. Korfantego 193 w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania (dziennik elektroniczny),

b) Wydziałowi Edukacyjnemu Urzędu Miasta Kraków z siedzibą w Krakowie, ul. Stachowicza 18 w związku z prowadzoną sprawozdawczością (system SIO);

c) Asseco Data System (Unizeto Technologies SA), ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin oraz Asseco Data Systems S.A., ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, realizującym usługi udostępniania i utrzymania systemu elektronicznego wspomagającego obsługę procesu rekrutacji i przyjęcia do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, prowadzenia ewidencji uczniów, kontroli obowiązku szkolnego i nauki oraz świadczenia usług serwisowych – systemu zwyczajowo nazywanego Platformą Edukacyjną;

d) NZOZ Biały Prądnik Sp. z o.o., z siedzibą 31-214 Kraków, ul. Bałtycka 3 w zakresie świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

e) Centrum Stomatologii „Bałtycka” Sp. z o.o. 31-214 Kraków, ul. Bałtycka 3 w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktycznej opieki stomatologicznej,

f) Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa – Progman Biblioteka w zakresie prowadzenia dokumentacji biblioteki (karty czytelnicze).

g) ComArch S.A. oraz Vulcan S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, świadczenie usługi asysty technicznej i wsparcia dla systemu ZSZO

h) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 37 w zakresie egzaminów zewnętrznych;

i) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ośrodki Pomocy Społecznej i innym),

j) podmiotom organizującym wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe na terenie i poza ZSP2 a wynikające z prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej,

k) PKO Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa w związku z obsługą finansową ZSP2,

l) firm ubezpieczeniowych, których dane są przekazywane na bieżąco w tym, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA), al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 

5) ZSP2 prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem (wejścia do ZSP2, korytarze, teren wokół ZSP2);

6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Agnieszka Sowa: email: inspektor5@mjo.krakow.pl