Szkolny Klub Wolontariatu

Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu:

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: p.Monika Satoła,

Współopiekunowie : p.Patrycja Kolasa-Bielawska, p.Dagmara Nawrocka-Gintowt, p.Magdalena Polańska

 

ZAJRZYJ NA NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

 @fb https://www.facebook.com/Wolontariat-Pomocne-JE%C5%BBE-SP68-Krak%C3%B3w-113558327772740/?ref=pages_you_manage

 @ig https://www.instagram.com/wolontariatsp68krakow/

 

Co zrobić, aby zostać szkolnym Wolontariuszem?

1. Przyjść na spotkanie organizacyjne, które będzie miało miejsce na początku roku szkolnego (na spotkaniu wyjaśniane będą wszelkie kwestie formalno-prawne).

2. Pobrać ze strony szkoły dokumenty:

* POROZUMIENIE (ewentualnie UMOWĘ O WSPÓŁPRACY w przypadku wolontariatu pozaszkolnego)

* DZIENNICZEK WOLONTARIUSZA

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach poniżej.  Porozumienie należy wypełnić w dwóch kopiach i złożyć opiekunowi Szkolnego Klubu Wolontariatu w terminie do 30 września danego roku szkolnego. W przypadku braku terminowości decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie złożonej przez wolontariusza i rodzica/prawnego opiekuna prośby wraz z uzasadnieniem.

3. Uczestniczyć w spotkaniach wolontariuszy.

a) obecność na pierwszym (październikowym) i ostatnim (majowym) spotkaniu jest obowiązkowa, w przypadku braku obecności uczeń lub rodzic/prawny opiekun  proszony jest o podanie przyczyny.

b) ponadto należy pojawić się dodatkowo na co najmniej dwóch spotkaniach w okresie (wyłączając spotkania obowiązkowe) .

4. Zrealizować 50 godzin wolontariatu w całym cyklu kształcenia w szkole podstawowej w klasach 4-8 poprzez:

-wewnątrzszkolny wolontariat zorganizowany za zgoda Dyrekcji na terenie szkoły,

- zewnętrzny wolontariat na rzecz ludzi i środowiska lokalnego potwierdzony odpowiednimi dokumentami:

 1. Zaświadczeniem wydanym przez organizację, w której wolontariusz odbywał

wolontariat, na zaświadczeniu powinny się znaleźć informację o:

a)      ilości godzin przepracowanych w wolontariacie,

b)      dokładne daty, zakres wykonanych obowiązków,

c)      na zaświadczeniu musi znajdować się: nazwa placówki, pieczątkę placówki, podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem.

 Uwaga!  Zaświadczenie należy dostarczyć każdorazowo na koniec każdego roku szkolnego tj. do dnia odbioru świadectw, a w przypadku klas 8 do 31.05. Zaświadczenia zbiorcze opiewające na kilka lat (np. w latach 2018-2021) nie będą respektowane.

  II. Kopią porozumienia podpisaną między wolontariuszem,  a podmiotem zewnętrznym, na rzecz którego wolontariusz świadczy usługi woluntarystyczne (tylko w przypadku kiedy szkoła nie współpracuje z danym podmiotem, porozumienie takie zapewnić ma wolontariuszowi m.in. ubezpieczenie oraz przeszkolenie BHP. Ubezpieczenie wolontariusza stoi po stronie organizatora wolontariatu, nie po stronie rodzica, a “szkolne” NNW ( które jest dobrowolne ) nie zwalnia podmiot z obowiązku zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia).

III. Umową współpracy podmiotu zewnętrznego ze szkołą w dwóch kopiach (Tylko jeżeli szkoła podjęła trwałą współpracę z daną placówką/ośrodkiem i jest organizatorem na jej rzecz wolontariatu. Może to być współpraca podjęta z inicjatywy wolontariusza za zgodą Dyrekcji Szkoły. Wzór umowy znajduje się na stronie szkoły i     może być modyfikowany na potrzeby danej współpracy).

 Uwaga!  Wszelkie idee wolontariatu zewnątrzszkolnego należy konsultować na bieżąco,

z opiekunami, aby nic nie budziło wątpliwości w momencie weryfikacji dokumentów.

 Zdjęciami dokumentującymi odbyty wolontariat.

5. Pod koniec nauki w szkole podstawowej złożyć komplet dokumentów w terminie nie przekraczającym 31.05 w celu zatwierdzenia odbytych godzin przez opiekunów, pedagogów oraz Dyrekcję Szkoły.

 Uwaga! Wolontariat nie może odbywać się w placówkach, które prowadzą działalność gospodarczą, w firmach i innych podmiotach biznesowych!

Na przykład jeżeli wolontariusz chce prowadzić darmowe zajęcia fitness z seniorami
w Domu Kultury, a Dom Kultury nie pobiera opłat za zajęcia dla seniorów, to taka aktywność jest uznawana za wolontariat. Natomiast jeżeli wolontariusz będzie prowadził nieodpłatnie dla seniorów zajęcia w Klubie Fitness,  a Klub Fitness będzie pobierał za takie zajęcia pieniądze od seniorów, to już taka aktywność nie jest wolontariatem.
 

 

Zasady przyznawania punktów za wolontariat

 Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor szkoły, opiekunowie szkolnego koła wolontariatu i wychowawca, który informuje o ostatecznej decyzji swoich uczniów. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej naszej Szkole jest  odbycie 50 godzin na przestrzeni całej edukacji w klasach 4-8. Przeprowadzone godziny odnotowuje się systematycznie w dzienniczku wolontariusza. Wolontariusz ma obowiązek systematycznie i terminowo uzupełniać dzienniczek.

 Uwaga! Dzienniczek wolontariusza jest dokumentem zaświadczajacym działalność woluntarystyczną ucznia. Dzienniczek ten może, ale nie musi, wymagać szkoła ponadpodstawowa do weryfikacji  w procesie rekrutacji. W związku z tym w dzienniczku nie może być żadnych skreśleń, zakorektorowań  itp., a same dzienniczki powinny być utrzymane w stanie estetycznym.

 Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 68 im.Jerzego Bińczyckiego w Krakowie.

 Uwaga! Należy rozgraniczyć pozytywne uwagi z zachowania za poszczególne akcje od dobrowolnego działania w wolontariacie. Uczeń nie może być podwójnie gratyfikowany za tę samą działalność.  Dodatkowo przynoszenie lub przekazywanie rzeczy (np. pieczenie ciast, przynoszenie nakrętek lub makulatury itp.) nie jest uznawane za wolontariat, jest to  filantropia.

 

Co musi zrobić Wolontariusz, aby przeprowadzić w szkole akcje?

 1. Powinieneś zastanowić się, gdzie i jaka forma pomocy jest potrzebna.Wolontariusz może samodzielnie i aktywnie poszukiwać celu swojego działania.  Najlepiej dokonać  rozeznania w środowisku lokalnym, szkole, parafii, osiedlu itp.
 2. Zgromadzić grupę kilku kolegów i koleżanek, którzy mogliby pomóc Wam w organizacji niesienia pomocy.
 3. Przemyśleć jak ma przebiegać akcja, sporządzić jej dokładny plan uwzględniając tzw. „wyjście awaryjne”, tzn. mieć plan B na wypadek, gdyby coś mogło pójść nie tak (np. nauczanie stacjonarne przejdzie w hybrydowe lub zdalne).  Określić sposób poinformowania społeczności szkolnej o tym do kogo skierowana jest pomoc (to bardzo ważny etap, gdyż dzięki niemu możemy uwrażliwić uczniów na trudną sytuację, w której znalazły się osoby, czy inne podmioty, którym chcecie pomóc). Za samą zbiórką powinna iść też ewentualna pedagogizacja lub edukacja społeczności szkolnej, co jest dodatkowym walorem waszej akcji.
 4. Zaplanować sposób zbiórki, określić jakie w ramach akcji można sprzedawać  „cegiełki”.
 5. Skonsultować plany opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu. W razie jakichkolwiek trudności zawsze można zwrócić się do niego po pomoc, radę inspirację.
 6. Zredagować prośbę do Dyrekcji szkoły odnośnie planowanej akcji , wg wzoru umieszczonego w załączniku poniżej. Wszystko co chcemy przeprowadzać na terenie placówki wymaga akceptacji organu nadzorującego.
 7. Po akceptacji przez Dyrekcję szkoły i opiekunów Szkolnego  Klubu Wolontariatu waszego pomysłu należy poinformować społeczność szkolną o planowanej  akcji i formie jej przeprowadzenia. Treść ogłoszenia będzie przekazywana w klasach oraz umieści ją opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie szkoły i w Librusie po wcześniejszym przesłaniu przez organizatorów.
 8. Przeprowadzić akcję na terenie szkoły.
 9. Podsumować akcję dokonując odpowiedniego rozliczenia finansowego lub przekazania zgromadzonych rzeczy odpowiednim instytucjom, co musi być poparte fotografiami i/lub podziękowaniami pisemnymi od tej instytucji.
 10. W przypadku zgromadzenia pieniędzy przekazać zebrane fundusze opiekunom wolontariatu, którzy wpłacają je na wskazane konto, bądź przekażą odpowiednim instytucjom/osobom prywatnym.
 11. Przygotować krótki opis przeprowadzonej akcji wraz ze zdjęciami na stronę internetową szkoły. Należy przesłać go niezwłocznie po zakończeniu akcji opiekunowi Szkolnego Koła Wolontariatu, aby ten mógł umieścić go na stronie szkoły i w Librusie.
 12. Przekazać opiekunom Szkolnego Klubu Wolontariatu sprawozdanie z przeprowadzonej akcji, sporządzone wg załącznika umieszczonego w poniżej

 

ETOS WOLONTARIUSZA

W rażliwy

O piekuńczy

L udzki

O dpowiedzialny

N iezastąpiony

T olerancyjny

A ktywny

R ozsądny

I dealny

U czciwy

S umienny

Z organizowany

 

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Pomocne jeże"

1 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

4 - Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

5 - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

6 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

7 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

8 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

9 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.)

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Pomocne jeże"

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Pomocne jeże"


SPRAWOZDANIA 

Sprawozdanie z działalności SKW 2019/2020

Sprawozdanie z działalności SKW 2020/2021

Sprawozdanie z działalności SKW 2021/2022

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

Wzór prośby do Dyrekcji

Wzór prośby do Rady Rodziców

Wzór sprawozdania

Porozumienie Wolontariusz - Dyrektor

Umowa między Dyrektorem Szkoły, a placówką 

Dzienniczek wolontariusza

 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY, KOMU POMAGAMY 

 

  

  

PODZIĘKOWANIA, DYPLOMY I OSIĄGNIĘCIA:

  

 

 

NASZE ZAŚWIADCZENIA:


Przewodnicząca: Maja Gajewska 8a
Zastępca przewodniczącej: Kornelia Doroz 8c 
Sekretarze:    Gabriela Wesołowska 8b
                        Natalia Szczepaniec 8c 
                        Dorota Czechowska 7c
Protokolant:    Antoni Adamski 8c 

%MCEPASTEBIN%

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.)