Szkolny Klub Wolontariatu

Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu:

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: p.Monika Satoła,

Współopiekunowie : p.Patrycja Kolasa-Bielawska, p.Dagmara Nawrocka-Gintowt

Przewodnicząca: Maja Gajewska 8a
Zastępca przewodniczącej: Kornelia Doroz 8c 
Sekretarze:    Gabriela Wesołowska 8b
                        Natalia Szczepaniec 8c 
                        Dorota Czechowska 7c
Protokolant:    Antoni Adamski 8c 

 

ZAJRZYJ NA NASZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

 @fb https://www.facebook.com/Wolontariat-Pomocne-JE%C5%BBE-SP68-Krak%C3%B3w-113558327772740/?ref=pages_you_manage

 @ig https://www.instagram.com/wolontariatsp68krakow/

 

Co zrobić, aby zostać szkolnym Wolontariuszem?

1. Przyjść na spotkanie organizacyjne, które będzie miało miejsce na początku roku szkolnego - w październiku.

2. Odebrać lub pobrać ze strony szkoły dokumenty: 

* POROZUMIENIE (ewentualnie, gdy jest taka potrzeba UMOWĘ O WSPÓŁPRACY) - można też pobrać z plików poniżej.

* DZIENNICZEK WOLONTARIUSZA

Porozumienie należy wypełnić w dwóch kopiach i złożyć opiekunowi Szkolnego Klubu Wolontariatu.

3. Uczestniczyć w spotkaniach wolontariuszy. 

a) obecność na pierwszym (październikowym) i ostatnim (majowym) spotkaniu jest obowiązkowa.

b) ponadto należy pojawić się dodatkowo na co najmniej dwóch spotkaniach w okresie (wyłączając spotkania obowiązkowe) .

4. Zrealizować 50 godzin wolontariatu w całym cyklu kształcenia w szkole podstawowej poprzez:

- organizację na terenie szkoły za zgoda Dyrekcji akcji i pomocy.  

- zewnętrzny wolontariat na rzecz ludzi i środowiska lokalnego potwierdzony zaświadczeniem, o ilości godzin przepracowanych w wolontariacie z dołączoną kopią porozumienia podpisaną między wolontariuszem,  a podmiotem zewnętrznym, umową współpracy podmiotu zewnętrznego ze szkołą oraz  zdjęciami dokumentującymi odbyty wolontariat. W zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę placówki, podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, dokładne daty i zakres wykonanych obowiązków oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin. Zaświadczenie należy dostarczyć każdorazowo na koniec każdego roku szkolnego tj. do dnia odbioru świadectw, a w przypadku klas 8 do 31.05. Zaświadczenia zbiorcze opiewające na kilka lat (np. w latach 2018-2021) nie będą respektowane.

5. Pod koniec nauki w szkole podstawowej złożyć komplet dokumentów w terminie nie przekraczającym 31.05 w celu zatwierdzenia odbytych godzin przez opiekunów, pedagogów oraz Dyrekcję Szkoły.

 

Zasady przyznawania punktów za wolontariat

 Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor szkoły, opiekun szkolnego koła wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej naszej Szkole jest  odbycie 50 godzin na przestrzeni całej edukacji w klasach 1-8. Przeprowadzone godziny odnotowuje się w dzienniczku wolontariusza. Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 68 im.Jerzego Bińczyckiego w Krakowie. Należy rozgraniczyć pozytywne uwagi z zachowania za poszczególne akcje od dobrowolnego działania w wolontariacie. Uczeń nie może być podwójnie gratyfikowany za tę samą działalność. 

 

Co musi zrobić Wolontariusz, aby przeprowadzić w szkole akcje?

 1. Powinieneś zastanowić się, gdzie i jaka forma pomocy jest potrzebna.Wolontariusz może samodzielnie i aktywnie poszukiwać celu swojego działania.  Najlepiej dokonać  rozeznania w środowisku lokalnym, szkole, parafii, osiedlu itp.

 2. Zgromadzić grupę kilku kolegów i koleżanek, którzy mogliby pomóc Wam w organizacji niesienia pomocy.

 3. Przemyśleć jak ma przebiegać akcja, sporządzić jej dokładny plan uwzględniając tzw. „wyjście awaryjne”, tzn. mieć plan B na wypadek, gdyby coś mogło pójść nie tak (np. nauczanie stacjonarne przejdzie w hybrydowe lub zdalne) .Określić sposób poinformowania społeczności szkolnej o tym do kogo skierowana jest pomoc (to bardzo ważny etap, gdyż dzięki niemu możemy uwrażliwić uczniów na trudną sytuację, w której znalazły się osoby, czy inne podmioty, którym chcecie pomóc). Za samą zbiórką powinna iść też ewentualna pedagogizacja lub edukacja społeczności szkolnej, co jest dodatkowym walorem waszej akcji. 

 4. Zaplanować sposób zbiórki, określić jakie w ramach akcji można sprzedawać  „cegiełki”.

 5. Skonsultować plany opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu. W razie jakichkolwiek trudności zawsze można zwrócić się do niego po pomoc, radę inspirację. 

 6. Zredagować prośbę do Dyrekcji szkoły odnośnie planowanej akcji , wg wzoru umieszczonego w załączniku poniżej. Wszystko co chcemy przeprowadzać na terenie placówki wymaga akceptacji organu nadzorującego. 

 7. Po akceptacji przez Dyrekcję szkoły i opiekunów Szkolnego  Klubu Wolontariatu waszego pomysłu należy poinformować społeczność szkolną o planowanej  akcji i formie jej przeprowadzenia. Treść ogłoszenia będzie przekazywana w klasach oraz umieści ją opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie szkoły i w Librusie po wcześniejszym przesłaniu przez organizatorów. 

 8. Przeprowadzić akcję na terenie szkoły.

 9. Podsumować akcję dokonując odpowiedniego rozliczenia finansowego lub przekazania zgromadzonych rzeczy odpowiednim instytucjom, co musi być poparte fotografiami i/lub podziękowaniami pisemnymi od tej instytucji. 

 10. W przypadku zgromadzenia pieniędzy przekazać zebrane fundusze opiekunom wolontariatu, którzy wpłacają je na wskazane konto, bądź przekażą odpowiednim instytucjom/osobom prywatnym.

 11. Przygotować krótki opis przeprowadzonej akcji wraz ze zdjęciami na stronę internetową szkoły. Należy przesłać go niezwłocznie po zakończeniu akcji opiekunowi Szkolnego Koła Wolontariatu, aby ten mógł umieścić go na stronie szkoły i w Librusie.

 12. Przekazać opiekunom Szkolnego Klubu Wolontariatu sprawozdanie z przeprowadzonej akcji, sporządzone wg załącznika umieszczonego w poniżej

 

ETOS WOLONTARIUSZA

W rażliwy

O piekuńczy

udzki

dpowiedzialny

iezastąpiony

olerancyjny

ktywny

ozsądny

I dealny

czciwy

umienny

Z organizowany

 

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Pomocne jeże"

Ustawa

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Pomocne jeże"

 Regulamin

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Pomocne jeże"


SPRAWOZDANIA 

Sprawozdanie z działalności SKW 2019/2020

Sprawozdanie z działalności SKW 2020/2021

Sprawozdanie z działalności SKW 2021/2022

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

Wzór prośby do Dyrekcji

Wzór prośby do Rady Rodziców

Wzór sprawozdania

Porozumienie Wolontariusz - Dyrektor

Umowa między Dyrektorem Szkoły, a placówką 

Dzienniczek wolontariusza

 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY, KOMU POMAGAMY 

 

  

  

PODZIĘKOWANIA, DYPLOMY I OSIĄGNIĘCIA:

  

 

 

NASZE ZAŚWIADCZENIA:


Przewodnicząca: Maja Gajewska 8a
Zastępca przewodniczącej: Kornelia Doroz 8c 
Sekretarze:    Gabriela Wesołowska 8b
                        Natalia Szczepaniec 8c 
                        Dorota Czechowska 7c
Protokolant:    Antoni Adamski 8c