Szkolny Klub Wolontariatu

Skład Szkolnego Klubu Wolontariatu:

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: p.Monika Satoła,

Współopiekunowie : p.Patrycja Kolasa-Bielawska, p.Dagmara Nawrocka-Gintowt

Przewodnicząca: Jagoda Kowalska klasa 8b

Zastępca przewodniczącej: Kornelia Doroz klasa 7c

Sekretarz: klasa Maria Grzyb 6b

 

Co zrobić, aby zostać Szkolnym Wolontariuszem?

1. Przyjść na spotkanie organizacyjne na początku roku szkolnego.

2. Odebrać dokumenty: ZGODĘ RODZICA NA UDZIAŁ W WOLONTARIACIE oraz DZIENNICZEK WOLONTARIUSZA.

3. Uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach wolontariuszy (pierwsze (wrześniowe) i ostatnie (czerwcowe) spotkanie jest obowiązkowe, ponadto należy pojawić się na co najmniej dwóch spotkaniach w okresie (wyłączając spotkania obowiązkowe)) .

4. Zrealizować 50 godzin wolontariatu w całym cyklu kształcenia w szkole podstawowej poprzez:

- organizację akcji i pomocy na terenie szkoły za zgoda Dyrekcji,

- zewnętrzny wolontariat na rzecz ludzi i środowiska lokalnego potwierdzony zaświadczeniem o ilości odbytych godzin.

5. Złożyć komplet dokumentów w terminie nie przekraczającym 31.05 w celu zatwierdzenia odbytych godzin przez opiekunów, pedagogów oraz Dyrekcję Szkoły.

 

Co musi zrobić Wolontariusz, aby przeprowadzić w szkole akcje?

 1. Zastanowić się, gdzie i jaka forma pomocy jest potrzebna. Najlepiej jest dokonać rozeznania w środowisku lokalnym, szkole, parafii, na swoim osiedlu itp.
 2. Zgromadzić grupę kilku kolegów, którzy mogliby pomóc Wam w organizacji niesienia pomocy.
 3. Przemyśleć jak ma przebiegać akcja, sporządzić jej dokładny plan uwzględniając tzw. „wyjście awaryjne”, tzn. mieć plan B .
 4. określić sposób poinformowania społeczności szkolnej o tym do kogo skierowana jest pomoc
  (to bardzo ważny etap, gdyż dzięki niemu możemy uwrażliwić uczniów na trudną sytuacje, w której znalazły się osoby, instytucje, państwa itp., którym chcecie pomóc) ,
 5. zaplanować sposób zbiórki, określić jakie w ramach akcji sprzedawać „cegiełki”,
 6. skonsultować plany opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu,
 7. zredagować prośbę do Dyrekcji szkoły odnośnie planowanej akcji , wg wzoru umieszczonego w załączniku poniżej.
 8. Po akceptacji przez Dyrekcję i opiekunów Klubu Wolontariatu poinformować społeczność szkolną o przeprowadzanej akcji.
 9. Przeprowadzić akcje na terenie szkoły.
 10. Podsumować akcję dokonując odpowiedniego rozliczenia finansowego lub przekazania zgromadzonych rzeczy odpowiednim instytucjom.
 11. W przypadku zgromadzenia pieniędzy przekazać zebrane fundusze opiekunom wolontariatu, którzy wpłacą je na wskazane konto, bądź przekażą odpowiednim instytucjom.
 12. Przygotować krótki opis przeprowadzonej akcji wraz ze zdjęciami na stronę internetową szkoły.
 13. Przekazać opiekunom Szkolnego Klubu Wolontariatu sprawozdanie z przeprowadzonej akcji, sporządzone wg załącznika umieszczonego w poniżej.

 

 

 

ETOS WOLONTARIUSZA

W rażliwy

O piekuńczy

udzki

dpowiedzialny

iezastąpiony

olerancyjny

ktywny

ozsądny

I dealny

czciwy

umienny

Z organizowany

 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020:

      Od września 2018 roku z inicjatywy uczniów i nauczycieli naszej szkoły powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Głównym celem jego działalności jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. 

 Cele  Szkolnego Klubu Wolontariatu :

 • włączanie młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
 • tworzenie więzi opartej na współpracy między uczniami, a nauczycielami;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • kształtowanie kompetencji kluczowych 
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 • zdobywanie doświadczenia organizatorskiego;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

Spotkania Klubu odbywały się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu.

W ciągu rocznej działalności Klubu zrealizowane zostały następujące akcje i inicjatywy:

 1. Pomoc w nauce i organizacja czasu wolnego klas I-III podczas pobytu w świetlicy szkolnej,
 2. Dzieci dzieciom - czytanie książek o godzinie 7:30, dzieciom oczekującym na zajęcia lekcyjne,
 3. Organizacja Dnia Nauczyciela dla emerytowanych nauczycieli,
 4. Marzycielska Poczta - wysyłanie kartek dla dzieci chorych spędzających święta w szpitalu,
 5. Świąteczny Kiermasz Pierników z którego dochód przeznaczony był na organizację spotkań wigilijnych samotnych seniorów prowadzone przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich,
 6. Wigilia dla emerytowanych nauczycieli,
 7. Zakręcona Akcja - zbieranie zakrętek dla chorej na SMA1 Marysi Miąsko, 
 8. Sprzedaż słodkości dla Marysi,
 9. Szycie i sprzedaż “Toreb dla torbaczy” w Australii,
 10. Organizacja kolędowania w domu opieki BONA-MED ul. Dożynkowa, Kraków
 11. Akcja Kredkobranie - zbiórka artykułów piśmienniczych i do kolorowania przeznaczonych dla przedszkola i szkoły,

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie udało się przeprowadzić następujących wcześniej zaplanowanych akcji:

 • “Na ratunek waleniom” - podpis petycji w sprawie ochrony zagrożonych wyginięciem waleni,
 • “Gorączka złota” ,
 • zbiórka nakrętek dla Sebastiana.

 

Spostrzeżenia, wnioski do dalszej pracy:

 •  systematycznie kontynuować działania w ramach wolontariatu, opierając
  się na wartościach uniwersalnych, promować ideę pomagania w środowisku szkolnym i lokalnym,
 • wzmacniać właściwe zachowania uczniów, równocześnie rozwijając ich zainteresowania i zdolności, dając możliwości sprawdzenia się w różnych formach pomagania,
 • we współpracy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami uczniów aktywizować
  dzieci i młodzież do udziału w wolontariacie stałym i akcyjnym,
 • współpracować z instytucjami wspierającymi wolontariat,
 • stworzenie nowego regulaminu ,
 • zwiększenie zaangażowania uczniów w akcje na terenie szkoły.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty do pobrania:

Wzór prośby do Dyrekcji

Wzór prośby do Rady Rodziców

Wzór sprawozdania